Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 preferential schulze en 2011-05-29T00:00:00Z 2011-06-12T23:59:59Z 200 Tim Starling|Abbasjnr|Werdna|Ral315|Matanya|Mardetanha|Jon Harald Søby 2 gpg 200 https://wikimedia.amellus.net/index.php/Special:SecurePoll board-vote-2011 1 1 1 https://secure.wikimedia.org/$site/$lang/w 1 Eleccions al Consell d'Administració de Wikimedia 2011 Élections 2011 du Comité directeur de Wikimedia Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 Benvinguts a les eleccions 2011 al Consell d'Administració de la Fundació Wikimedia. Estem votant tres persones que representaran la comunitat d'usuaris dels diversos projectes de Wikimedia. Aquells que surtin elegits ajudaran a determinar la direcció futura que prendran els projectes Wikimedia, individualment i com a grup, i representaran els <em>vostres</em> interessos i preocupacions al Consell d'Administració. Ells també decidiran la manera de generar ingressos per a la Fundació i a què es destinen aquests diners. Si us plau, llegiu les presentacions dels candidats i les seves respostes a les preguntes que els han plantejat abans de votar. Cadascun dels candidats és un usuari respectat, que ha destinat un temps i un esforç considerable a millorar aquests projectes i convertir-los en un entorn acollidor dirigit al foment de la lliure distribució del coneixement humà. Per a votar, ordeneu els candidats segons les vostres preferències introduint un nombre a la casella del costat (1 = candidat preferit, 2 = segon favorit, ...). Podeu donar la mateixa posició de preferència a més d'un candidat i també podeu deixar candidats sense número de posició. S'assumeix que preferiu els candidat ordenats als que heu deixat sense ordenar i que l'ordre entre els candidats no marcats us és indiferent. Els guanyadors de la votació es calcularan segons el mètode de Schulze<!-- Not decided yet! -->. Per a més informació, consulteu les pàgines oficials de les eleccions. Per a més informació, vegeu: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/ca Eleccions al Consell 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates/ca Candidats] * [http://ca.wikipedia.org/wiki/Mètode_de_Schulze Mètode de Schulze]<!-- Not decided yet! --> Bienvenue à l'élection 2011 du Comité directeur de Wikimedia. Nous votons pour trois personnes qui représenteront la communauté des utilisateurs sur les différents projets Wikimedia. Ils contribueront à définir l'orientation des projets Wikimedia, individuellement et dans leur ensemble, et représenteront <em>vos</em> intérêts et préoccupations auprès du Comité directeur. Ils décideront des moyens de financement et de l'affectation des fonds. Veuillez lire attentivement les déclarations des candidats et leurs réponses aux questions avant de voter. Tous les candidats sont des utilisateurs respectés, qui ont donné beaucoup de temps et d’effort pour faire de ces projets un endroit accueillant dédié au développement et à la libre diffusion du savoir humain. Veuillez classer les candidats par ordre de préférence en mettant un nombre à côté de la case (1 = candidat favori, 2 = deuxième candidat favori, etc.). Vous pouvez donner la même préférence à plusieurs candidats ou bien ne pas en classer certains. Il sera présumé que vous préférez tous les candidats classés à ceux qui ne le sont pas, et que vous êtes indifférent entre tous les candidats non classés. Le vainqueur de l'élection sera désigné selon la méthode Schulze <!-- Not decided yet! -->. Pour plus d'informations, consultez les pages officielles de l'élection. Pour plus d'informations, voyez : * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Board elections 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidates] * [http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_Schulze Méthode Schulze]<!-- Not decided yet! --> Welcome to the 2011 election for the Wikimedia Board of Trustees. We are voting for three people to represent the community of users on the various Wikimedia projects. They will help to determine the future direction that the Wikimedia projects will take, individually and as a group, and represent <em>your</em> interests and concerns to the Board of Trustees. They will decide on ways to generate income and the allocation of moneys raised. Please read the candidates' statements and responses to queries carefully before voting. Each of the candidates is a respected user, who has contributed considerable time and effort to making these projects a welcoming environment committed to the pursuit and free distribution of human knowledge. Please rank the candidates according to your preferences by filling in a number beside the box (1 = favourite candidate, 2 = second favourite, ...). You may give the same preference to more than one candidate and may keep candidates unranked. It is presumed that you prefer all ranked candidates to all not ranked candidates and that you are indifferent between all not ranked candidates. The winner of the election will be calculated using the Schulze method<!-- Not decided yet! -->. For more information, see the official election pages. For more information, see: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Board elections 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method]<!-- Not decided yet! --> Aquesta votació es durà a terme als servidors operats per [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Feu clic al botó que apareix a sota per a ésser transferit al servidor de votació. Ce vote sera effectué sur des serveurs opérés par [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour être transféré vers le serveur de vote. This vote will be conducted on servers operated by [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Click the button below to be transferred to the vote server. local 201